A BESENYSZÖGÉRT ALAPÍTVÁNY - MINT PROJEKT GAZDA BEMUTATÁSA

 

A Besenyszögért Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet, 1995-ben alakult. Fő célja a település tárgyi, szellemi, társadalmi és kulturális örökségének ápolása. Számos rendezvényt bonyolítanak le a hagyományőrzés, az alföldi népi kultúra, a lakosság fenntartható és egészséges életre történő nevelése, és a közösségépítés területén.

A sikeres projekt megvalósítás infrastrukturális és egyéb feltételei

A Besenyszögért Alapítvány 10 fő önkéntessel és megbízás alapján pedagógusokkal, szakemberekkel működik. Könyvelésüket 1 fő könyvelő megbízási szerződés alapján végzi. Az alapítvány működését a kuratóriumi bizottság felügyeli. Székhelyünk Besenyszögön a Dózsa György út 4. szám alatt található.

Besenyszögért Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet.

Alapítványunk a Fonalak és vonalak projekt tervezésekor abból indult ki, hogy csak egy olyan,  több területre irányuló fejlesztés adhat lehetőséget a nemzetközi tapasztalatcserére építve az alapítványunk és disszeminációs tevékenységünk révén más szervezetek részére új, innovatív és komplex szolgáltatások adaptálására, vagy létrehozására, amellyel valós eredményeket lehet elérni.

Ezért a kutatási témánkhoz az alábbi területeket jelöltük ki, így létrehozva egy komplex kutatási területet:

  1. A kultúra bázisára építve komplex esélyteremtő társadalmi felzárkóztatási modell kidolgozása és mintaprogram közös megvalósítása
  2. A család társadalmi szerepét erősítő jógyakorlatok megismerése és cseréje
  3. Ifjúsági együttműködések erősítése
  4. Civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása érdekében, tapasztalatcserére épülő új lehetőségek feltérképezése

A kutatási probléma, hogy

  • jelenleg és az elkövetkező rövid távon milyen kompetenciafejlesztési és fejlődési lehetőségei vannak és lesznek a helyi gyerekeknek és családjaiknak, olyan területen, amely az alapítvány profiljával összhangban áll (új típusú, kultúrára, hagyományokra építő kompetenciafejlesztés a cél az alapítvány humán szolgáltatásaira építve),
  • a települési környezet (Észak-alföldi régióban található Közép-Tisza-Zagyva térség) milyen helyi erőforrásokra épül, milyen speciális lehetőségeket képes biztosítani a környéken élő gyerekek, köztük hátrányos helyzetű gyerekek  jövőbeli életük, munkájuk, szemléletmódjuk szociális kompetencia körében tartozó családalapítási hajlandóság ki/alakításában (főként a helyi erőforrásokra történő építés felderítése és kihasználási lehetőségeinek tanulmányozása a cél)
  •  a helyi kultúra és a kulturális sokszínűségből fakadó egyediség (például roma kultúra egyedisége piacképes kereslet létrehozása céljából a népművészet, kismesterségek területén) hogyan hasznosítható a jövőbeli boldoguláshoz mint pénzkereseti forrás (helyi kisebbségek társadalmi beilleszkedésének tanulmányozása a cél),
  • a család szerepének erősítése, a családi életre nevelés és a generációk közötti új típusú együttműködések gyakorlati alkalmazása hogyan segítheti az egyén (gyerekek, fiatal szülők, családok és idősek) boldogulását, ezáltal a társadalom erősítését,
  • és hogy miként hallathatja hangját egy civil szervezet úgy, hogy az eljuthasson a döntéshozókhoz, hogy valódi változásokat hozhasson olyan területen, ahol valóban szükséges a változás és az alulról jövő érdekes, jó kezdeményezések megvalósításra és támogatásra találhassanak.

 

Mindezt németországi és erdélyi jógyakorlatokból merítve. A látottak – hallottak alapján kívánunk új típusú, Magyarországon nem elterjedt szolgáltatásokat kigondolni, megalkotni, létrehozni, a nyilvánosság számára megmutatni. Ezen gondolatok megvalósulásához szükséges kutatási tevékenység megvalósítása.

Besenyszög településen problémát jelent a kedvezőtlen foglalkoztatottsági viszonyok, alacsony iskolázottság és a fiatalok helyben tartása, foglalkoztatása. A szakképzettség és a helyi igényekre építő foglalkozások, kompetenciák felértékelődése nyomon érhető. A projekt keretében megismert jógyakorlatok adaptálása során fokozottan figyelünk arra, hogy az a helyi erőforrásokra és sajátosságokra épüljön és felkészítse a fiatalokat az adott területen történő önálló, kreatív munkára, alapot adjon a további elmélyüléshez, a formális képzésekben való részvételhez és a kreatív iparban való elhelyezkedésben a későbbiek folyamán. Mindemellett azt valljuk, hogy a család, a társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése adhat alapot az ifjúsági korosztály boldogulásának. A generációk közötti együttműködést támogató programjaink a család társadalmi szerepének erősítését, társadalmi együttélés erősítését, generációk közti együttműködést szolgálják az EFOP programmal összhangban erősítve egyúttal a nemzetközi hálózatépítést.

 

A fejlesztések során fontos cél a helyi hagyományok és a térségre jellemző jellegzetességek dokumentálása, kreatív felhasználása, közösségi felhasználási lehetőségeinek feltárása, mert az ehhez szükséges ismeretek és kompetenciák birtoklása hosszabb távon is hozzájárul az ifjúsági korosztály életpályájának meghatározásához. A projekt keretében olyan elemeket szeretnénk feltárni, amelyek gyökere a helyi sajátosságokban, az egyéni kreativitásban, képzettségben és képességekben rejlik, és amelyek hosszabb távon képesek  a kézzelfogható vagy szellemi termékek létrehozásán keresztül munkahelyeket teremteni, különös tekintettel a hátrányos helyzetű fiatalok számára.