KUTATÁS

 

Kutatási témák, kiválasztott szolgáltatások tanulmányozása

Jelen szakmai terv keretében bemutatásra kerülnek a kiválasztott kutatási problémák. A projekt kezdeti időszakában a szakmai vezető, 6 fő szakmai megvalósító (megbízási díjjal dolgozók) és a nemzetközi partnerek szakmai megvalósító munkatársai (nem rendeltünk munkájukhoz költséget, mivel nem EFOP területen végzik a kutatásokat, hanem külföldön) pontosítják a kutatandó célokat és megkezdik az adott terület tanulmányozását primer és szekunder adatgyűjtéssel. Az adatgyűjtések, információszerzés tapasztalata az első műhelymunka során kerül megvitatásra Magyarországon.

 

Primér és szekunder adatok

A kutatási módszerek közül felhasználunk primér és szekunder adatokat. A mai világban a hatékony információ áramlás felhasználása és további támogatása elengedhetetlen.

A szekunder adatokat felhasználva további primér adatok gyűjtésével támasztjuk alá kutatási eredményeinket. Primér adatgyűjtésünknél a marketing tevékenység egyik leggyakrabban alkalmazott területét, az elégedettségi kutatási módszert alkalmazzuk, mely területen a szakmai vezetőnk a disszertációját is írta. A kvantitatív kutatási módszerek közül alkalmazzuk a kérdőíves, valamint a kvalitatívaknál a mélyinterjúk és fókuszcsoportos módszereket.

 

A kutatási eredmények bemutatása

A  kutatási eredmények bemutatása két részből áll. Az első rész tartalmazza a szekunder adatok feldolgozását, a jó tapasztalatokat és a kutatáshoz csatlakozó inputokat. A második részben kerül bemutatásra a primér adatok feldolgozása. A részletes bemutatásnál figyelmet fordítunk az általunk megfogalmazott hipotézisek megvalósulására, következtetéseket vonunk le és javaslatokat teszünk.

A kutatási problémák illusztrálásánál gyakran használják a jéghegy elvet. Döntéshozói szinten csak a felszínen úszó problémákat látják. A kutató feladata: a jéghegy víz alatti részének feltárása.

Mint a célcsoport megnevezésénél említettük, itt is minimum 100-100 fős célcsoport elemzése kerül feldolgozásra. A teljesség igényére törekedve készítjük a lekérdezéseket workshoponként, tanulmányutanként. A lekérdezéses módszerek közül alkalmazzuk a hagyományos papír alapút, valamint a disszemináció érdekében az online-os verziót is.

Az eredmények értékelése során egy olyan módszertani modell alkalmazására törekedtünk, mely az egyszerűsége mellett áttekinthető és számszakilag képes az elégedettséget. A kérdőívek feldolgozásánál az SPSS (SPSS 17.0) programcsomagot használjuk. Az adatok feldolgozásában a leíró statisztikák kiszámításában, az ábrák elkészítéséhez az MS Office programcsomag Excel programja támogatja elemző munkánkat

Ezek eredményeit a nyilvánosságtétel kapcsán publikáció formájában, a honlapon és nyilvános előadásokon terjesztjük.

 

Kapcsolattartás

A kapcsolattartás legfontosabb formája az internet, azon belül skype-on valósulnak meg többrésztvevős konferenciabeszélgetések.  A konferenciabeszélgetéseket főként az ötletgyűjtés, problémamegoldás során használjuk.  Az adatgyűjtésnél, kérdőívek készítésénél az elsődleges kapcsolattartási mód az email, mert itt a legkisebb a lehetősége a félreértésnek, elértésnek, így tudjuk minimalizálni a hibalehetőséget. Minden munkacsoportban legalább egy németül jól kommunikáló magyar szakembert jelölünk ki.  A telefonos kapcsolattartást a sürgős ügyek megbeszélésénél használjuk, de magas a költségigénye, azért inkább az ingyenes kapcsolattartást, az internetet preferáljuk. Emellett természetesen legfontosabb kapcsolattartási mód a személyes kontaktus, amelyet műhelymunkáink és tanulmányútjaink során tudunk biztosítani.

A magyar szakmai megvalósítókhoz német párokat jelölünk ki, így a legkisebb munkacsoportokat 2-3 fő alkotja, akik egy-egy részfeladatot végeznek. Hozzájuk kapcsolódnak a román megvalósítók. A csoportokat a magyar szakmai vezető irányítja, ezzel biztosítjuk, hogy ne elszigetelt nemzeti csoportok alakuljanak ki, hanem ténylegesen nemzetközivé váljon a kutatás.  A kapcsolattartás intenzitása napi szintű, de legalábbis minimum heti 3 levélváltás/konferenciabeszélgetés megvalósul. A szakmai vezető magyar-német állampolgár, így mindkét nemzettel megtalálja a közös hangot. A román fél anyanyelve a magyar, de németül is kommunikál. A magyar szakmai megvalósító 6 fő közül egy fő német nyelvtanár és további két fő középfokon kommunikál német nyelven, ők biztosítják a projektben a fordítás, tolmácsolás feladatokat.

A kapcsolattatás dokumentálása minden munkacsoport saját feladata. A leveleket nem nyomtatjuk környezeti szempontokból, az adott megvalósító gépén lesz elérhető, azonban iktatjuk, amely tartalmazza a kapcsolat tárgyát, dátumát, formáját. A konferenciabeszélgetésekről emlékeztető készül. Ez annak a szakmai megvalósítónak a feladata, akik a szakmai vezető erre alkalmanként kijelöl. A megbeszélések emlékeztetői az alapítvány szerverén elérhető közös mappában lesznek megtalálhatóak. A műhelymunkákról és tanulmányutakról emlékeztető és jelenléti ív készül, ennek elkészítése a projektvezető feladata.